Vain Glory
Miễn phí data chơi game Vain Glory
Gói VA1
Dung lượng: 700 MB
Thời gian: 24 Giờ
Giá cước (VND): 7.000
Tự động gia hạn
Gói GA
Dung lượng: 100 MB
Thời gian: 24 Giờ
Giá cước (VND): 2.000
Tự động gia hạn
Gói VA20
Dung lượng: 1GB
Thời gian: 7 Ngày
Giá cước (VND): 20.000
Tự động gia hạn
Gói VA30
Dung lượng: 2GB
Thời gian: 30 Ngày
Giá cước (VND): 80.000
Tự động gia hạn
Vain Glory
Vain Glory là gói cước gì?

Vain Glory là gói cước miễn phí data chơi game online Vain Glory