Video data Fim+
Miễn phí data xem phim Hot trên ứng dụng Fim+
Gói FIMB70
Dung lượng: 2GB
Thời gian: 30 Ngày
Giá cước (VND): 70.000
Tự động gia hạn
Gói FIMB30
Dung lượng: 300 MB
Thời gian: 30 Ngày
Giá cước (VND): 30.000
Tự động gia hạn
Gói HDFIM
Dung lượng: 3GB
Thời gian: 30 Ngày
Giá cước (VND): 120.000
Tự động gia hạn
Gói FIM30
Dung lượng: 2,5GB
Thời gian: 30 Ngày
Giá cước (VND): 100.000
Tự động gia hạn
Gói F10
Dung lượng: 1,2GB
Thời gian: 24 Giờ
Giá cước (VND): 10.000
Tự động gia hạn
Gói FIMB1
Dung lượng: 100 MB
Thời gian: 24 Giờ
Giá cước (VND): 3.000
Tự động gia hạn
Video data Fim+
Video data FIM+ (Galaxy Play) là gì?

Galaxy Play là gói cước miễn phí data truy cập xem phim trên ứng dụng Galaxy Play