Video data Iflix
Miễn phí data xem phim trên ứng dụng Iflix
Gói XN
Dung lượng: 100 MB
Thời gian: 24 Giờ
Giá cước (VND): 3.000
Tự động gia hạn
Gói P10
Dung lượng: 1GB
Thời gian: 24 Giờ
Giá cước (VND): 10.000
Tự động gia hạn
Gói P20
Dung lượng: 2GB
Thời gian: 7 Ngày
Giá cước (VND): 20.000
Tự động gia hạn
Gói X30
Dung lượng: 2,5GB
Thời gian: 30 Ngày
Giá cước (VND): 100.000
Tự động gia hạn
Gói X4G
Dung lượng: 3GB
Thời gian: 30 Ngày
Giá cước (VND): 120.000
Tự động gia hạn
Gói XP30
Dung lượng: 400 MB
Thời gian: 30 Ngày
Giá cước (VND): 40.000
Tự động gia hạn
Gói P7
Dung lượng: 700 MB
Thời gian: 24 Giờ
Giá cước (VND): 7.000
Tự động gia hạn
Video data Iflix
Video data Iflix

Video data Iflix là gói cước miễn phí data truy cập ứng dụng Iflix